תנאי שימוש באתר


ברוכים הבאים לאתר pnim. אתר pnim הינו מגזין אינטרנטי בנושאי עיצוב. כל המבצע כניסה לאתר מצהיר כי קרא את תנאי השימוש במלואם והינו מסכים לכל הוראותיו ותנאיו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו, בכל הקשור להוראות ולתנאים הכלולים בתנאי השימוש. השימוש באתר זה ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן כפי שיעודכנו מעת לעת ויפורסמו באתר. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות כל אמצעי תקשורת.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומיועדים לשני המינים.

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים באתר ובתוכנו (כל מידע ו/או קבצים ו/או קישורים מכל סוג, פורמט ומדיה, שהינו חזותי ו/או מילולי ו/או קולי) הם רכושו של האתר או של צד שלישי שהתיר לאתר רשות לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות, לעבד, לייצר יצירות נגזרות, לתרגם, למכור או להשכיר תוכן כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן המופיע באתר אלא בכפוף לקבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב.
 3. אין לעשות שימוש בתוכן המופיע באתר לצורך הצגה באתר אחר ללא קבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב.
 4. אין להציג את האתר או כל חלק ממנו באתר אחר, בכל דרך שהיא אלא באמצעות קישור לאתר.
 5. הגלישה והשימוש באתר הינם חופשיים ואינם דורשים פרטי זיהוי אישיים של המשתמשים. למרות האמור לעיל, האתר יהיה רשאי להשתמש במידע שנצבר במהלך ביקורי המשתמשים באתר לשם הפקת מידע סטטיסטי על הרגלי הגלישה של משתמשי האתר, ובלבד שהמידע הנ"ל יהיה אנונימי ולא יכלול פרטים אישיים של המשתמש (כגון שם, כתובת או פרט זיהוי אישי אחר כלשהו). האתר רשאי להשתמש במידע הנ"ל לצורך שיפור האתר והתכנים המפורסמים בו או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, ובלבד שמידע שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים באופן אישי.
 6. האתר נוקט אמצעים לאבטחת המידע המצוי באתר אך אין באפשרותו להבטיח כי יצליח למנוע לחלוטין חדירות למחשביו ומערכותיו, חשיפת מידע או הפרעות לפעילות האתר. למשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר אם יצליח צד שלישי לחדור למידע באתר או להשתמש בו שימוש שאינו מורשה. כמו כן, למשתמשים ידוע כי אין המערכת לאבטחת מידע חסינה לחלוטין בפני פריצות וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, לרבות העלאת קבצים מזיקים כגון וירוסים וכדומה. המשתמש מקבל בזאת כי האתר לא יישא בכל אחריות לנזק העלול להיגרם כתוצאה מכך.
 7. השימוש באתר הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 8. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש בקשר לשימוש באתר, בין אם נובע מפעילות של צד שלישי ובין אם לא, לרבות בשל אי זמינות האתר באופן רציף וכדומה.
 9. באתר מתפרסם מידע ונתונים שונים אודות ספקי שירות בתחום העיצוב.התוכן באתר נועד לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינו בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית. אין להסתמך על המידע המופיע בתוכן האתר או להשתמש בו כתחליף לייעוץ מקצועי. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש והאתר לא יישא בכל אחריות להסתמכות משתמש על תוכן כלשהו שיפורסם באתר. באחריות המשתמש לוודא את נכונותו של כל מידע המופיע באתר, בטרם יפעל על פיו.
 10. במקרה של טעות כאמור לעיל, האתר ו/או הנהלת האתר אינם אחראים לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. הנהלת האתר לא תהיה מחויבת לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.

 11.  המשתמש מתחייב לשפות את האתר, מפעיליו ובעליו בכל מקרה שבו יגרם לאתר נזק, הפסד או הוצאה כלשהם, ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש.ה משתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי הנהלת האתר. דרישת תשלום של הנהלת האתר תשמש כראיה לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

 12. באתר מופיעים קישורים שונים לאתרי צד שלישי (אתרים שאינם מופעלים על ידי האתר), האתר לא יישא בכל אחריות בכל הקשור לאותם אתרי צד שלישי, לרבות המידע המוצג בהם. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באותם אתרי צד שלישי, אליהם יגיע המשתמש באמצעות האתר.
 13. כל שימוש באתר צד שלישי ייעשה בהתאם לתנאי השימוש באותו אתר צד שלישי.
 14. האתר רשאי, בכל עת, להחליט על הפסקה קבועה או זמנית של פעילותו, חידושה והפסקה חוזרת של פעילותו לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ומפעיליו וללא כל הודעה מוקדמת.
 15. האתר והתוכן המפורסם בו נתונים לשינויים מעת לעת, ובכלל זה מבנה ועיצוב האתר, זכות השימוש בו, היקפם וזמינותם של התכנים המופיעים בו, בלא כל הודעה מראש למשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו תוך כדי ביצועם.
 16. תנאי השימוש המפורסמים בכל עת באתר יהיו תנאי השימוש המחייבים. האתר רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. יהיה זה באחריותו של המשתמש בלבד להתעדכן בנוסח תנאי השימוש העדכניים.
 17. הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, במדינת ישראל.

 

גלילה לראש העמוד